Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan ve evrensel dil kabul edilen mûsikînin tarihî oluşumunu çeşitli yönleriyle ele alır. Lisans programında okutulan derslerde, genel müzik kavramından yola çıkarak, gerek islâm öncesi gerekse islâm sonrası mûsikîmizin İslam-Türk Medeniyetindeki rolü kronolojik olarak incelenir. Çalışmalarda, Müslüman- Türklerin dünya müzik tarihindeki yerini tespit amacıyla, onların mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserleri tespit ve tahlil edilir; özellikle de klasik mûsikî nazariyâtına ait eserler, günümüz müzik anlayışıyla mukayeseli olarak sunulur. Bu anabilim dalında yürütülen faaliyetlerde gerek klasik, gerekse dinî Türk mûsikîsi ekseninde günümüze kadar ulaşabilmiş örnekler esas alınır; ayrıca ana kaynaklar ışığında klasik ve dinî sahadaki evreler ve ekoller ile önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatlarıyla ilgili bilgiler verilir, Türk mûsikîsinin saz ve söz formlarının öğretimi ve icrâsı gerçekleştirilmeye çalışılır.