Türk İslam Sanatları Tarihi dersinde, Türklerin İslâm'ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserleri çeşitli hususiyetleriyle ve karşılaştırmalı olarak ele alma, bunları teknik bilgiler ışığında estetik yönleriyle anlamayı ve yorumlamayı öğretme, bu klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamını araştırma, tarihine ait temel kaynak ve kavramları tanıtma hedeflenir. Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalarda, tarih içinde Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideleri, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar ile diğer küçük el sanatları, devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmakta, bunların üslupları tanınıp farklılıkları araştırılmakta, söz konusu eserler millî, dinî ve felsefî boyutlarıyla incelenerek, bunların çevre kültürlerle etkileşimlerinin tarihî süreç içinde meydana getirilmiş eserlere dayanılarak ortaya konulmasına, böylece sanat tarihine ışık tutulmasına çahşılmaktadır.